Eργαστήρια-Workshops voicethroughart

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ για την Νεολαία “My Europe is your Europe” και της διάδοσης του περιεχομένου της πλατφόρμας  voicethroughart.org  που αποτελεί ένα από τα βασικά προϊόντα του Έργου, ο σύλλογός “Εκπαιδευτική Καινοτομία” την Κυριακή 2/4/23 και το Σάββατο 8/4 2023, διοργάνωσε και πραγματοποίησε 3 εργαστήρια για  νέους και νέες ηλικίας 18-30 ετών μεταξύ αυτών και άτομα που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Τα εργαστήρια βασισμένα σε υλικό και μεθόδους που εμπεριέχονται στην προαναφερόμενη πλατφόρμα αφορούσαν παρουσίαση βασικών γνώσεων αλλά και τρόπους προσέγγισης ψηφιακών μορφών τέχνης και πως αυτές διασφαλίζουν τη συμμετοχικότητα και την συμπερίληψη των Νέων ατόμων που οργανώνονται σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Συγκεκριμένα,το εργαστήριο της Κυριακής 2/4 αφορούσε στη δημιουργία Participatory video (Συμμετοχικού βίντεο) και αυτά του Σαββάτου 8/4 αφορούσαν στις μεθόδους Photovoice και Stop motion animation.Τα τελευταία πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της οργάνωσης ΝΑΟΜΙ (Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων) στη Θεσσαλονίκη.

 Στο  εργαστήριο που  αφορούσε το Συμμετοχικό βίντεο εννέα νεαροί σπουδαστές κινηματογράφου συνεργάστηκαν και μοιράστηκαν τις σκέψεις τους σχετικά με την σχέση τους με την τέχνη και το ρόλο της στην ζωή τους.Η συνεργασία τους συνεχίζεται για την παραγωγή του τελικού βίντεο. 

 Στο Stop Motion Animation, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και τα εργαλεία για να κάνει κάποιος το δικό του video animation και επιπλέον η τεχνική pixelation (δημιουργία video animation με χαρακτήρες ανθρώπους).Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν τα δικά τους βίντεο δουλεύοντας όλοι μαζί. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από τους Δημήτρη και Σταύρο Σαββαΐδη, ιδρυτές του βραβευμένου στούντιο κινουμένων σχεδίων funny tales και μέλη της εταιρείας Addart η οποία έχει έντονη κοινωνική δράση.

 Στο  εργαστήριο με τίτλο “Photovoice: Μια φωτογραφία μια ιστορία, η φωτογραφία ως μέσο αφήγησης μιας ιστορίας”, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της φωτογραφικής τέχνης από τη φωτογράφο και μέλος του συλλόγου μας Μαρία Χατζηπέτρου και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις κοινωνικές τους ανησυχίες μέσα από τις φωτογραφίες που έβγαλαν σε έναν περίπατο που έκαναν στην πόλη.

Ευχαριστούμε,

-το Οικουμενικό εργαστήρι προσφύγων ΝΑΟΜΙ για την φιλοξενία στο χώρο και ιδιαίτερα την Σαμψωνίδου Γαβρηέλα για την συνεργασία,

-τους εκπαιδευτές Χατζηπέτρου Μαρία,Σαββαΐδη Δημήτρη και Σαββαΐδη Σταύρο που συμμετείχαν εθελοντικά  στα εργαστήρια

Περισσότερα για τις μεθόδους που ακολουθήθηκαν με εγγραφή στην πλατφόρμα voicethroughart.org

English version

In the framework of the Erasmus+program for Youth “My Europe is your Europe” and the dissemination of the content of the voicethroughart.org platform which is one of the main products of the Project, the club “Educational Innovation” on Sunday 2/4/23 and Saturday 8/ 4/ 2023, organized and held 3 workshops for young people aged 18-30 among them and people coming from sensitive social groups.

The workshops based on materials and methods included in the aforementioned platform were about the presentation of basic knowledge but also ways of approaching digital art forms and how they ensure the participation and inclusion of the Youth who are organized in groups according to their interests.

Specifically, the workshop on Sunday 2/4 was about the creation of Participatory Video and those on Saturday 8/4 were about Photovoice and Stop motion animation methods. The latter took place at the NAOMI organization (Economic Workshop for Refugees) in Thessaloniki.

   In the Participatory Video workshop nine young film students collaborated and shared their thoughts on their relationship with art and its role in their lives.Their collaboration continues to produce the final video.

   In Stop Motion Animation, the basic principles and tools for making one’s own video animation were presented and in addition the pixelation technique (creating video animation with human characters). The participants had the opportunity to make their own videos working together.The workshop was held by Dimitris and Stavros Savvaidis, founders of the award-winning funny tales animation studio and members of the company Addart, which has strong social action.

   In the workshop entitled “Photovoice: A photograph, a story, photography as a means of telling a story”, the basic principles of photographic art were presented by the photographer and member of our association Maria Hatzipetrou and then the participants had the opportunity to express their social concerns through the photos they took on a walk in the city.

Special thanks,

– the Εcumenical Workshop of Refugees, NAOMI, for the hospitality at the site and especially Ms Gavriela Sampsonidou for the collaboration,

– the trainers Maria Hatzipetrou, Savvaidis Dimitris and Savvaidis Stavros who participated voluntarily in the workshops.

More about the methods followed on the voicethroughart.org platform

Workshop outcomes