Εκδήλωση Διάχυσης-Multiplier Event

Shots from Multiplier Event
Invitation for Multiplier Event
Programme of Multiplier Event

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νεολαίας “My Europe is Your Europe” στο οποίο συμμετέχει η “Εκπαιδευτική Καινοτομία” και με την ευκαιρία του τέλους του Προγράμματος ,πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονική ,13 Μαϊου,18:30, εκδήλωση διάχυσης του προγράμματος και του σημαντικότερου προϊόντος του,της πλατφόρμας προώθησης και ενίσχυσης της νεανικής κοινωνικής πολιτιστικής επιχειρηματικότητας voicethroughart.org.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με παρουσιάσεις για το Πρόγραμμα και την πλατφόρμα από τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου, την σημασία της μη τυπικής εκπαίδευσης για την Νεολαία από την εκπαιδεύτρια Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Σοφία Κυπριανίδου και την κοινωνιολόγο Γαβριέλλα Σαμψωνίδου.Συνεχίστηκε με εργαστήριο για την ενίσχυση ομάδων από τη θεατρολόγο Αναστασία Χατζηιλιάδου και έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση για την επιβίωση των Νέων Καλλιτεχνών στην Ελλάδα του σήμερα στην οποία συμμετείχαν νέοι καλλιτέχνες και συντόνιζε η εικαστικός Νεφέλη Κυριάκου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν έκθεση φωτογραφιών Νέων που συμμετείχαν στο εργαστήριο που πραγματοποίησε ο EDV ένα μήνα πριν και πάλι στη Θεσσαλονίκη υιοθετόντας τη μέθοδο Photovoice που προτείνεται στην πλατφόρμα.Περισσότερα για τα εργαστήρια δείτε εδώ.

ΕNGLISH VERSION

In the framework of the European Youth Program “My Europe is Your Europe” in which “Educational Innovation” participates and on the occasion of the end of the Program in August, an event was held in Thessaloniki, May 13, 18:30, to disseminate the program and its most important outcome , of the platform for promoting and strengthening young social cultural entrepreneurship voicethroughart.org.

The event started with presentations on the Program and the platform by the members of the Board of the Association, the importance of non-formal education for the Youth by the Human Rights trainer, Sofia Kyprianidou and the sociologist Gabriella Sampsonidou. It continued with a workshop on team bonding by theater researcher Anastasia Hatziiliadou and closed with an open discussion on the survival of Young Artists in Greece nowadays, moderated by visual artist Nefeli Kyriakou, in which young artists participated and was .

During the event, the participants had the opportunity to see a photo exhibition of Youth who took part in the workshop held by EDV a month before and again in Thessaloniki adopting the Photovoice method proposed on the platform. See more about the workshops here.

Eργαστήρια-Workshops voicethroughart

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ για την Νεολαία “My Europe is your Europe” και της διάδοσης του περιεχομένου της πλατφόρμας  voicethroughart.org  που αποτελεί ένα από τα βασικά προϊόντα του Έργου, ο σύλλογός “Εκπαιδευτική Καινοτομία” την Κυριακή 2/4/23 και το Σάββατο 8/4 2023, διοργάνωσε και πραγματοποίησε 3 εργαστήρια για  νέους και νέες ηλικίας 18-30 ετών μεταξύ αυτών και άτομα που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Τα εργαστήρια βασισμένα σε υλικό και μεθόδους που εμπεριέχονται στην προαναφερόμενη πλατφόρμα αφορούσαν παρουσίαση βασικών γνώσεων αλλά και τρόπους προσέγγισης ψηφιακών μορφών τέχνης και πως αυτές διασφαλίζουν τη συμμετοχικότητα και την συμπερίληψη των Νέων ατόμων που οργανώνονται σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Συγκεκριμένα,το εργαστήριο της Κυριακής 2/4 αφορούσε στη δημιουργία Participatory video (Συμμετοχικού βίντεο) και αυτά του Σαββάτου 8/4 αφορούσαν στις μεθόδους Photovoice και Stop motion animation.Τα τελευταία πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της οργάνωσης ΝΑΟΜΙ (Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων) στη Θεσσαλονίκη.

 Στο  εργαστήριο που  αφορούσε το Συμμετοχικό βίντεο εννέα νεαροί σπουδαστές κινηματογράφου συνεργάστηκαν και μοιράστηκαν τις σκέψεις τους σχετικά με την σχέση τους με την τέχνη και το ρόλο της στην ζωή τους.Η συνεργασία τους συνεχίζεται για την παραγωγή του τελικού βίντεο. 

 Στο Stop Motion Animation, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και τα εργαλεία για να κάνει κάποιος το δικό του video animation και επιπλέον η τεχνική pixelation (δημιουργία video animation με χαρακτήρες ανθρώπους).Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν τα δικά τους βίντεο δουλεύοντας όλοι μαζί. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από τους Δημήτρη και Σταύρο Σαββαΐδη, ιδρυτές του βραβευμένου στούντιο κινουμένων σχεδίων funny tales και μέλη της εταιρείας Addart η οποία έχει έντονη κοινωνική δράση.

 Στο  εργαστήριο με τίτλο “Photovoice: Μια φωτογραφία μια ιστορία, η φωτογραφία ως μέσο αφήγησης μιας ιστορίας”, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της φωτογραφικής τέχνης από τη φωτογράφο και μέλος του συλλόγου μας Μαρία Χατζηπέτρου και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις κοινωνικές τους ανησυχίες μέσα από τις φωτογραφίες που έβγαλαν σε έναν περίπατο που έκαναν στην πόλη.

Ευχαριστούμε,

-το Οικουμενικό εργαστήρι προσφύγων ΝΑΟΜΙ για την φιλοξενία στο χώρο και ιδιαίτερα την Σαμψωνίδου Γαβρηέλα για την συνεργασία,

-τους εκπαιδευτές Χατζηπέτρου Μαρία,Σαββαΐδη Δημήτρη και Σαββαΐδη Σταύρο που συμμετείχαν εθελοντικά  στα εργαστήρια

Περισσότερα για τις μεθόδους που ακολουθήθηκαν με εγγραφή στην πλατφόρμα voicethroughart.org

English version

In the framework of the Erasmus+program for Youth “My Europe is your Europe” and the dissemination of the content of the voicethroughart.org platform which is one of the main products of the Project, the club “Educational Innovation” on Sunday 2/4/23 and Saturday 8/ 4/ 2023, organized and held 3 workshops for young people aged 18-30 among them and people coming from sensitive social groups.

The workshops based on materials and methods included in the aforementioned platform were about the presentation of basic knowledge but also ways of approaching digital art forms and how they ensure the participation and inclusion of the Youth who are organized in groups according to their interests.

Specifically, the workshop on Sunday 2/4 was about the creation of Participatory Video and those on Saturday 8/4 were about Photovoice and Stop motion animation methods. The latter took place at the NAOMI organization (Economic Workshop for Refugees) in Thessaloniki.

   In the Participatory Video workshop nine young film students collaborated and shared their thoughts on their relationship with art and its role in their lives.Their collaboration continues to produce the final video.

   In Stop Motion Animation, the basic principles and tools for making one’s own video animation were presented and in addition the pixelation technique (creating video animation with human characters). The participants had the opportunity to make their own videos working together.The workshop was held by Dimitris and Stavros Savvaidis, founders of the award-winning funny tales animation studio and members of the company Addart, which has strong social action.

   In the workshop entitled “Photovoice: A photograph, a story, photography as a means of telling a story”, the basic principles of photographic art were presented by the photographer and member of our association Maria Hatzipetrou and then the participants had the opportunity to express their social concerns through the photos they took on a walk in the city.

Special thanks,

– the Εcumenical Workshop of Refugees, NAOMI, for the hospitality at the site and especially Ms Gavriela Sampsonidou for the collaboration,

– the trainers Maria Hatzipetrou, Savvaidis Dimitris and Savvaidis Stavros who participated voluntarily in the workshops.

More about the methods followed on the voicethroughart.org platform

Workshop outcomes

voicethroughart.org Πλατφόρμα για την νεανική πολιτιστική επιχειρηματικότητα

PLATFORM GREEK POSTER

Για εγγραφή στην πλατφόρμα πατήστε ΕΔΩ ή σκανάρετε τον κώδικα QR στην αφίσα.Αν ζητηθεί επιλέξτε την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ως τον οργανισμό από τον οποίο ενημερωθήκατε για την πλατφόρμα.

Information in English

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Μy Europe is Your Europe” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EDV) ανακοινώνουμε με ικανοποίηση τα εγκαίνια του ψηφιακού χώρου για νέους δημιουργούς voicethroughart.org ,ενός βασικού προϊόντος της Σύμπραξης μας.

Η πλατφόρμα VOICE THROUGH ART αποτελεί κοινό έργο που δημιούργησαν φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της τέχνης, της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ένταξης. Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι ακόλουθοι: 

Fractals Educación Artística, Ισπανία – Συντονιστής πρότζεκτ

La Cosecha Comunicación, Ισπανία

Educational Innovation, Ελλάδα

Roes Cooperativa, Ελλάδα

Fondazione Emmanuel, Ιταλία

Terzo Millennio, Ιταλία

Αποτελεί μια πρωτοβουλία που απευθύνεται σε δημιουργούς / καλλιτέχνες 18 – 30 ετών και στοχεύει να προωθήσει μια νέα δυναμική και υποστηρικτική πολιτιστική επιχειρηματικότητα, που θα διευκολύνει την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την κοινωνική τους ένταξη. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των νέων δημιουργών παρέχοντάς τους θεωρητικές γνώσεις αλλά και εργαλεία για να αναπτύξουν τις δικές τους δραστηριότητες και έργα. 

Η πλατφόρμα αποτελείται από τρεις ενότητες: Η πρώτη παρέχει ενημέρωση καθώς και τις θεμελιώδεις γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο προχωρούμε από την σύλληψη της κεντρικής ιδέας ενός πρότζεκτ στο στήσιμο και την δημιουργία του. Στη δεύτερη προτείνονται εφαρμογές και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ψηφιακών καλλιτεχνικών έργων. Στην τρίτη ενότητα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας με σκοπό την κοινωνική ένταξη ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τη δυνατότητα αυτοδιαχείρισης των έργων τους, την απόκτηση της δικής τους φωνής.

Σημαντικό μέρος της πλατφόρμας αποτελεί η ύπαρξη συλλογής (gallery), όπου οι χρήστες μπορούν να αναρτήσουν δικές τους δημιουργίες καθώς επίσης και η δυνατότητα διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και ιδεών σε σχέση με το περιεχόμενο της πλατφόρμας και των καλλιτεχνικών δημιουργιών μέσω του forum.

Η σύμπραξη των συμμετεχόντων οργανισμών ευελπιστεί πως η πλατφόρμα θα αποτελέσει έναν βιώσιμο χώρο για νέους δημιουργούς, όπου θα μπορούν να μοιραστούν τις δημιουργίες τους, να μάθουν ο ένας από τον άλλον, να συμμετάσχουν σε κοινές καλλιτεχνικές δραστηριότητες και σε δίκτυα αλληλεγγύης σχηματίζοντας μια καλλιτεχνική ευρωπαϊκή κοινότητα νέων. Έτσι διευκολύνεται η διάδοση αφενός των ευρωπαϊκών αξιών και αφετέρου μιας νέας κουλτούρας που αποβλέπει στον εκδημοκρατισμό της τέχνης και στην προσβασιμότητα σε αυτήν μέσω των νέων τεχνολογιών. 

Με την εγγραφή του στην πλατφόρμα και την ολοκλήρωση των ενοτήτων κάθε χρήστης πιστοποιείται με το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων για νέους (Youthpass). Δίνεται ωστόσο και η δυνατότητα (μη επίσημης) πιστοποίησης στην περίπτωση ολοκλήρωσης επιμέρους ενοτήτων. Ανάλογη πιστοποίηση  προβλέπεται και για τους εκπαιδευτές / οργανισμούς που θα θελήσουν να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα ή/και να την χρησιμοποιήσουν για την εκπαίδευση νέων ή  ομάδων νέων που συνδέονται με τον οργανισμό τους.

Για εγγραφή στην πλατφόρμα πατήστε ΕΔΩ ή σκανάρετε τον κώδικα QR στην αφίσα.Αν ζητηθεί επιλέξτε την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ως τον οργανισμό από τον οποίο ενημερωθήκατε για την πλατφόρμα.

“Shape Your World” 3rd international meeting

Μέλη του συλλόγου  μας Εκπαιδευτική Καινοτομία- Educational Innovation (EDV ή EDUVATION) συμμετείχαν από τις 24/4/2022 έως τις 30/4/2022 σε διεθνή συνάντηση στη Λιουμπλιάνα με θέμα την αειφορία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νεολαίας «Shape your world». Μαζί με τους συνεργάτες μας, εκπαιδευτές νέων, από το Νόβι Σαντ, το Πότσδαμ και τη Λιουμπλιάνα είχαμε την ευκαιρία να λάβουμε μέρος σε μια σειρά από δραστηριότητες που στόχο είχαν να αναδείξουν πλευρές της έννοιας της Αειφορίας στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική έκφανσή της. Ξεκινήσαμε με μια πρωτότυπη ξενάγηση από έναν πρώην άστεγο και να γνωρίσουμε τον τρόπο αντιμετώπισης της αστεγίας από τους ίδιους τους άστεγους αλλά και  από τον δήμο της Λιουμπλιάνα. Ακολούθησε μια ξενάγηση για  να γνωρίσουμε την ιστορία και τις δράσεις του οργανισμού KUD Pozitiv, που μας φιλοξένησε καθώς και ένα εργαστήριο στη διάρκεια του οποίου μεταξύ άλλων ,προβλήθηκε και η ταινία παραγωγής του KUD Pozitiv για την ζωή του Παλαιστίνιου Jaber Elmasry με τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε σχέση με την εκμετάλλευση του ανθρώπου μέσω της διαχείρισης του φυσικού του περιβάλλοντος. 

Επισκεφθήκαμε επίσης στην περιοχή Gorenjska τις λίμνες Bled και Bohinj καθώς και τους καταρράκτες του ποταμού Σάβα, βλέποντας την διάσταση μεταξύ ενός ανεκμετάλλευτου  φυσικού τοπίου και ενός φυσικού τοπίου με παρεμβάσεις τουριστικής ανάπτυξης.Η επίσκεψη σε πρότυπη eco φάρμα στα περίχωρα της Λιουμπλιάνα έγινε αφορμή για πολλές συζητήσεις και συγκρίσεις.

Η τελευταία δραστηριότητα ήταν η επίσκεψή μας στο αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο «Metelkova mesto» (ΑKC) στο κέντρο της Λιουμπλιάνα στο χώρο του οποίου παλαιότερα υπήρξε η έδρα του εθνικού στρατού της Γιουγκοσλαβίας. Αποτελείται από επτά κτίρια που παλαιότερα ήταν στρατώνες και  εκτείνονται σε μια συνολική έκταση 12.500 τ.μ., τα οποία έχουν καταληφθεί από πολίτες το Σεπτέμβριο του 1993 και έχει μια συνεχή παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης από τότε.

Στο τέλος των συναντήσεων ανταλλάχθηκαν  απόψεις για τη μελλοντική συνεργασία των οργανισμών και αποφασίστηκε η οργάνωση διεθνών συναντήσεων νεολαίας με θεματική την ανθεκτικότητα απέναντι στις αντιξοότητες της σύγχρονης εποχής.

Συμμετοχή στο Ευρ.Πρόγραμμα “Μy Europe is Your Europe”

H Εκπαιδευτική Καινοτομία αποτελεί έναν από τους εταίρους της ευρωπαϊκής σύμπραξης Erasmus+Youth, με τίτλο «My Europe is your Europe, your culture improves my culture: A cultural revolution through youth entrepreneurship and inclusion». Το έργο, διάρκειας 24 μηνών, συντονίζει ο οργανισμός Fractals Educación Artística (Ισπανία) και οι υπόλοιποι εταίροι είναι οι οργανισμοί: Sovint (Ισπανία), Fondazione Emmanuele (Iταλία), και Ροές (Ελλάδα).

Περίληψη

Στη μετά Covid-19 εποχή οι αλλαγές που ήδη έχουν συντελεστεί καθιστούν  αναγκαία την ευρύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, στον τομέα του πολιτισμού η τεχνολογία είναι πλέον αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού σε όλα τα στάδια υλοποίησης της πολιτιστικής δημιουργίας. Η ψηφιακή διάσταση του πολιτισμού δεν αποτελεί απλώς εργαλείο πρόσβασης των πολιτών στα πολιτισμικά έργα αλλά και ένα εργαλείο μετεξέλιξης του μοντέλου και τρόπου λειτουργίας των φορέων πολιτισμού.

Στόχος του έργου, που συνδυάζει τη γνώση των τεχνολογιών με τον νεανικό ενθουσιασμό, την αισιοδοξία και την αξία της αλληλεγγύης, είναι:

– η προώθηση μιας νέας, δυναμικής και υποστηρικτικής πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, που διευκολύνει την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων

–  η δημιουργία ενός δικτύου που θα δίνει τη δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες να μοιράζονται τα έργα τους

– η συνεργασία με άλλους φορείς και κοινωνικά δίκτυα ικανά να προωθήσουν νέους δημιουργούς

Στο πλαίσιο της σύμπραξης θα πραγματοποιηθούν τηλεδιασκέψεις, διεθνικές συναντήσεις και εκδηλώσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.

European KA1,Erasmus+ project “Shape Your World”

The project aims at involving youth education specialists who already work in the area of environmental education and education for sustainable development (ESD) and want to expand their knowledge and skills, as well as those who have
had no previous experience with this topic, but would be interested in working in this area. This refers to both employees of participating partner groups, as well as educators and specialists in youth education work from their surroundings i.e.
from their local partner institutions and networks. In addition, we want to involve some youngsters from the surroundings of each partner group, especially in the forth activity, which focuses on evaluation and continuation of our collaboration
and development of future projects.

Το έργο στοχεύει στη συμμετοχή ειδικών στην εκπαίδευση νέων που εργάζονται ήδη στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΑΑ) και θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, καθώς και σε όσους έχουν δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία σε αυτό το θέμα, αλλά θα ενδιαφέρονταν να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα. Αυτό αναφέρεται τόσο στους εργαζόμενους των συμμετεχόντων ομάδων εταίρων, όσο και στους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς στην εκπαίδευση των νέων από το περιβάλλον τους, δηλ.
από τα τοπικά ιδρύματα και δίκτυα συνεργατών τους. Επιπλέον, θέλουμε να εμπλέξουμε μερικούς νέους από το περιβάλλον κάθε ομάδας εταίρων, ειδικά στην τέταρτη δραστηριότητα, η οποία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και τη συνέχιση της συνεργασίας μας και ανάπτυξη μελλοντικών έργων.

1st mobility to Potsdam, 27th-30th of August 2021

Summary of main activities

Partner groups had 3 days of more-less intensive activities together.Each group made a presentation of its work and got to know each other much better.

Once more it became obvious to everybody how important the live meetings and exchanges are for the project activities, good group dynamic and development of future project ideas.

There are various experiences in regard to the project topic (ESD), but a lot of interest of all participants to get to know local situations and conditions in each country.

Evaluation was showing general satisfaction with the program and selected activities. As a highlights participants mentioned workshop with Werkhaus-Team (Tina and Julia) and a visit to the FabLab Machbar in Freiland.

Participants were satisfied with balance between intensity of activities and free time, but many of them wanted more activities in connection with a project topic. There was wish to have more activities and/or games for bonding the participants together.

During the discussion on following steps, we came to agreement to meet in Giannitsa (Greece) in the time frame 28th-31st of October. We´ll have our decision until 3rd of September. And after this we´ll follow the situation in regard to Pandemic and if the situation looks really problematic, we will reconsider our decision.

Presenting our organisations
Upcycling and creating Workshop
Discussing about the Housing projects
Visit to Freiland space

2nd mobility to Giannitsa,Greece, 28th-31st of October 2021

Summary of main activitiesΠερίληψη βασικών δραστηριοτήτων

Partner groups had 4 days of activities related to different aspects of ESD.

During the first common meeting in Potsdam, the interest of all participants in different activities and actions that take place in each partner country concerning ESD,was confirmed. In this context, visits in Greece were made to places where such initiatives are developed either by public educational institutions, by NGOs, or by individuals.

On the first day (28/10), a visit was made to the archeological site and the museum of Pella, birthplace of Alexander the Great, famous for its mosaics. In the afternoon the whole group gathered for a short connection with the goals of the program and info on the profile of the host organization “Educational Innovation”. They then participated in experiential workshops in order to get to know each other better and to cultivate the spirit of cooperation. After a leisurely walk to the city of Giannitsa, a welcome meal followed for a first contact with local flavors.

The next day (29/10) a visit was made to the Environmental Education Center of Pella in Edessa where the trainers had the opportunity to attend the presentation about the activities of the Center and to participate in a simulation of the educational program “The band of trash bearers” (musicians holding instruments made by garbage) following various “stations” at the open-air water museum in Edessa.The meeting ended making our own band and accompany a well known Greek song with our instuments made out of trash.

After that a visit was paid to the multi-shareholding company of “Evora”, in Panagitsa, Pella, an example of a community enterprise. 60% of the villagers are shareholders. The whole project was briefed and discussed by a young member of the enterprise, e. g the creation of artificial lakes and the production of hydroelectric energy from them, their sustainable management, the future plans of the community and how they work. Walking to the “blue” waterfall enjoying nature, offered the nicest epilogue to the visit to “Evora”.

Then we had the opportunity to get to know another local education and sustainability project, the “Children’s Garden”, a voluntary initiative of individuals – educators who live in the area and offer their free time to its children and adolescents, an alternative approach to non-formal education, which is inspired by respect for nature and man as part of it. Participants visited the place and the workshops and talked with the people in charge about the activities they do with the children, e. g natural cultivation of seasonal plants, cooking, carpentry, music, etc.

On the third day (30/10), we visited the social space “Ecopolis” in Thessaloniki, an initiative of the Ecological Movement of Thessaloniki where the actions of the organization for the refugees and the homeless of the city and in general the philosophy of the running projects were presented. The opportunity was also given to further networking with organizations and schools in Europe that worked in the adjacent area within a School KA2 Erasmus+ partenrship for the first approach of the refugees in relation to the language through arts. The organizations of our partnership had the chance to present their profile and some of their activities.

The trainers then had the opportunity to participate in one of the weekly activities of Ecopolis, going to an open-air local Market of the area together with refugees and other volunteers where they collected fruits and vegetables that were not sold, and would normally end up in the trash, to be distributed later for free to people who need them.Participant trainers were enthusiastic for sharing this experience and also helped to set up a mini grocery at Ecopolis for people in need.

This was followed by our watching and participation in a street documentary theater rehearsal on the subject of homelessness, an initiative of the Urban cities Network with the aim of making homelessness visible to the general public of the city.Two member of hosting organisation were members of the group that contributed to realise this Action.

On the last day (31/10) a whole day visit was paid to the sanctuaries of the Wolf and the Bear of the environmental organization “Arcturus” in Nymphaeon, whose action is an excellent example for the formation / promotion of environmental awareness.We had the chance to see white wolves and brown bears and learn about main characterisitics of these species and the sustainable approach Arcturus adopts to shelter animals originally coming out of zoos or captivity like the “Dancing bears”.

At the end of the day there was an evaluation of the visit where almost everyone expressed enthusiasm for the experiences they gained in our country in relation to the program. Τhe stimuli provided were many and valuable so each one of us needs some time to think and “digest” them.Among others, they particularly emphasized the inspiration given to them by the action of “Ecopolis”, in terms of collecting and disposing of food for people in need.

 In addition, alternative proposals for the timing of the next meeting in Ljubljana were discussed.

Οι ομάδες των  εταίρων είχαν 4 ημέρες δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με διαφορετικές πτυχές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Στην προηγούμενη συνάντηση είχε τονιστεί το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων για τη γνωριμία με δράσεις που γίνονται στη χώρα του καθενός με στόχο την αειφορία. Στα πλαίσια αυτού έγιναν επισκέψεις σε χώρους όπου αναπτύσσονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είτε από δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς, είτε από ΜΚΟ , είτε από ιδιώτες.

Την πρώτη μέρα (28/10), έγινε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο της Πέλλας ,τόπος γέννησης του Μ. Αλεξάνδρου, διάσημος μεταξύ άλλων για τα ψηφιδωτά του .Το απόγευμα όλη η ομάδα συγκεντρώθηκε για μια μικρή σύνδεση με τους στόχους του προγράμματος και το προφίλ του οικοδεσπότη οργανισμού «Εκπαιδευτική Καινοτομία». Ακολούθησαν βιωματικά παιχνίδια με σκοπό την γνωριμία μεταξύ των μελών της κάθε εθνικής ομάδας και την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας.  Μετά από χαλαρό  περίπατο γνωριμίας με την πόλη των Γιαννιτσών, ακολούθησε γεύμα καλωσορίσματος και μιας πρώτης γνωριμίας με τοπικές γεύσεις.

Την επομένη (29/10) έγινε επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Πέλλας στην Έδεσσα όπου οι εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση για τις δραστηριότητες του Κέντρου και να συμμετέχουν σε προσομοίωση  του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η μπάντα των μουσικών που κρατούν όργανα φτιαγμένα από σκουπίδια» ακολουθώντας διάφορους σταθμούς στο υπαίθριο μουσείο νερού στην Έδεσσα.Η συνάντηση έκλεισε με την δημιουργία μιας μπάντας που συνόδευσε ένα γνωστό ελληνικό τραγούδι με μουσικά όργανα φτιαγμένα από ανακυκλωμένα υλικά.

Ακολούθησε επίσκεψη  στην πολυμετοχική εταιρεία της Evora, στην Παναγίτσα Πέλλας, ένα παράδειγμα κοινοτικής επιχειρηματικότητας. Το 60% των κατοίκων του χωριού είναι μέτοχοι. Έγινε ενημέρωση και συζήτηση για το όλο εγχείρημα π.χ την δημιουργία τεχνητών λιμνών και την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από αυτές , τη βιώσιμη διαχείριση τους, τα μελλοντικά σχέδια της κοινότητας και το πως λειτουργούν και πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το άμεσο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.Οι συμμετέχοντες χαλάρωσαν στο καφέ-σνακ του συναιτερισμού και περπάτησαν μέχρι τον “μπλε καταρράκτη” απολαμβάνοντας την φύση.

Στη συνέχεια είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά ένα άλλο τοπικό εγχείρημα εκπαίδευσης και  αειφορίας τον  «Κήπο των παιδιών», μια εθελοντική πρωτοβουλία ατόμων -παιδαγωγών που ζουν στην περιοχή και προσφέρουν στον ελεύθερο χρόνο τους στα παιδιά και τους εφήβους της ,μια εναλλακτική προσέγγιση μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία διαπνέεται από τον σεβασμό στη φύση και τον άνθρωπο ως κομμάτι της. Επισκεφθήκαμε τον χώρο και τα εργαστήρια και συζητήσαμε με τους υπεύθυνους για τις δραστηριότητες που κάνουν μαζί με τα παιδιά π.χ φυσική καλλιέργεια εποχικών φυτών, μαγείρεμα, ξυλουργική ,μουσική κ.λπ.

Την τρίτη μέρα (30/10), επισκεφθήκαμε τον κοινωνικό χώρο «Οικόπολις» στη Θεσσαλονίκη, μια πρωτοβουλία της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις του οργανισμού για τους πρόσφυγες και άστεγους της πόλης και γενικότερα η φιλοσοφία των  πρότζεκτ που τρέχουν. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία παραπάνω δικτύωσης με οργανισμούς και σχολεία της Ευρώπης που εργάζονταν σε διπλανό χώρο στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής Σύμπραξης ΚΑ2 Eράσμους+, για την πρώτη προσέγγιση των προσφύγων σε σχέση με την γλώσσα μέσα από τις τέχνες. Οι οργανισμοί της δικής μας σύμπραξης παρουσίασαν το προφίλ και μερικές από τις δραστηριότητές τους.

Οι εκπαιδευτές είχαν επίσης την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια από τις εβδομαδιαίες δράσεις  του Οικόπολις, πηγαίνοντας  σε Λαϊκή Αγορά της περιοχής μαζί με πρόσφυγες και άλλους εθελοντές όπου  συνέλεξαν φρούτα και λαχανικά  που δεν  πουλήθηκαν, και θα κατέληγαν κανονικά στα σκουπίδια , για να διατεθούν αργότερα δωρεάν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Ακολούθησε συμμετοχή -παρακολούθηση πρόβας Θεάτρου του Δρόμου με θέμα την αστεγία ,μια πρωτοβουλία του Δικτύου Urban cities με στόχο να κάνει ορατή την αστεγία στο ευρύ κοινό της πόλης.Δύο μέλη της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας συμμετείχαν στην ομάδα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου.

Την τελευταία μέρα (31/10) πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα καταφύγια του λύκου και της αρκούδας της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Αρκτούρος» στο Νυμφαίο, η δράση της οποίας αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τη διαμόρφωση/καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.Δόθηκε η ευκαιρία να δούμε λευκούς λύκους και καφέ αρκούδες και να μάθουμε για τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των ειδών και τη βιώσιμη προσέγγιση που υιοθετεί ο Arcturus για να προσφέρει καταφύγιο σε ζώα που προέκυψαν από ζωολογικούς κήπους ή αιχμαλωσία όπως οι “Αρκούδες που χορεύουν”.

Στο τέλος της μέρας έγινε αποτίμηση της επίσκεψης όπου σχεδόν όλοι εκφράστηκαν με ενθουσιασμό για τις εμπειρίες που απέκτησαν στη χώρα μας σε σχέση με το πρόγραμμα. Τα ερεθίσματα ήταν πολλά και πολύτιμα και ο καθένας χρειάζεται να πάρει τον χρόνο του για να σκεφτεί και “χωνέψει” αυτ΄α που βίωσε.Τόνισαν δε ιδιαιτέρως την έμπνευση που τους έδωσε η δράση του «Οικόπολις», όσον αφορά τη συλλογή και διάθεση τροφίμων για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Επιπλέον συζητήθηκαν οι εναλλακτικές προτάσεις για τον χρόνο της  επόμενης συνάντησης στη Λιουμπλιάνα.

Κάλεσμα για συμμετοχή σε καλλιτεχνική δράση

Ο οργανισμός Fractals Educación artística τιμώντας την παγκόσμια ημέρα προσφύγων (20/6) διοργανώνει, στο πλαίσιο του Erasmus+ πρότζεκτ BOOKS with LIFE, καλλιτεχνική δράση δημιουργίας ταχυδρομικής κάρτας (καρτ ποστάλ) η οποία θα φέρει ένα μήνυμα προς ένα πρόσφυγα, μετανάστη ή αιτούντα άσυλο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 14/6/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.